Mentrau Iaith Cymru  

 

yn hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned
promoting the Welsh language in the community

English

Gwybodaeth


Prosiectau


Cysylltiadau

MENTRAU IAITH CYMRU
Y SGWAR. LLANRWST.
CONWY. LL26 0LG


Cefnogwch

 

 

Cynlluniau
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
i Hybu'r Iaith yn y Gymuned

 

 

 

 

 

Cymorth ar fagu plant yn ddwyieithog

Cliciwch

 

 

Cymraeg i Oedolion

Ydych chi am ddysgu Cymraeg neu wella'ch sgiliau Cymraeg? Mae'r holl wybodaeth ar gael i chi ar y Llinell Wybodaeth Cymraeg i Oedolion - 0871 . a gwefan -

 

Iaith Gwaith

Amcan cynllun Iaith Gwaith yw annog busnesau, sefydliadau a’r cyhoedd i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog. Mae hefyd yn gyfle i bobl ddangos eu bod yn hapus i siarad Cymraeg neu’n dysgu’r iaith.

Bathodynnau
Prif gyfrwng y cynllun yw bathodyn. Mae dau fath o fathodyn – un i siaradwyr Cymraeg ac un i ddysgwyr.

Iaith Gwaith

Gwefan -

 

Llinell Gyswllt Cymorth Gyda'r Gymraeg

Mae'r Llinell Gyswllt 0070 yn wasanaeth unigryw sy'n cynnig gwybodaeth gyffredinol am Gymru a'r Gymraeg. Mae'r Llinell yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • cyfieithu hyd at 30 o eiriau
  • golygu hyd at 75 o eiriau
  • cyfieithu bwydlenni o bob math
  • cynnig gwybodaeth am bob agwedd ar Gymru a'r Gymraeg
  • cynnig gwasanaeth ymgynghorol ar enwau lleoedd yng Nghymru

A hyn oll yn rhad ac am ddim. Gwefan >

Llinell Gyswllt

 


 

Cynlluniau Gweithredu Iaith

Prosiectau arbrofol yw'r cynlluniau gweithredu iaith i hyrwyddo'r Gymraeg mewn ardaloedd lle mae angen hwb arni. Nod y cynlluniau yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg fel iaith gymunedol a chymdeithasol drwy weithio gyda phobl leol a sefydliadau. Mae swyddogion y Bwrdd yn hwyluso'r gwaith drwy ddod â phawb at ei gilydd – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol – sydd â diddordeb mewn datblygu'r iaith yn y gymuned. Mae cynlluniau wedi'u sefydlu yn Abergwaun, Aberteifi, Rhydaman, Corwen, Casnewydd, Machynlleth, Rhuthun, Pwllheli a Phen Llŷn a Llanrwst. Os am ragor o fanylion am gynlluniau gweithredu iaith, cysylltwch â Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 8000.

 

Grantiau ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn dosrannu dros £4m i gyrff cyhoeddus a gwirfoddol.

 

 

NAWS AM LE : Cynllun Grant Arwyddion Dwyieithog

Cynllun ariannir gan Croeso Cymru yw Naws am Le ac mae’n cyfrannu tuag at gostau arwyddion dwyieithog newydd (mewnol ac allanol), gan fusnesau bach a chanolig.  Cynigir grantiau hyd at 50% am brosiectau cymwys dros £100 hyd at uchafswm o £1,000 i un busnes.  Gweinyddir y grant gan CYMAD. Mae gweinyddiaeth y cynllun wedi symud i swyddfa CYMAD yn Dinas Mawddwy.  Am ffurflenni cais/rhagor o daflenni neu wybodaeth bellach cysylltwch â;
Gwawr Davalan, Swyddfa Menter, Dinas Mawddwy. Machynlleth. Powys. SY20 9JA 
e-bost:

 

 

Gwybodaeth am Ymchwil y bwrdd Yma > Ymchwil

 

Mae gen ti

ddewis . .

 

Gwasanaethau Cymraeg

Mae sefydliadau ar draws Cymru yn cynnig gwasanaethau Cymraeg. Yn eu plith mae gwasanaethau sydd ar gael dros y ffôn, ar-lein, ar bapur a wyneb yn wyneb. Mae ymgyrch ‘mae gen ti ddewis…’ yn hyrwyddo dewis iaith pan fydd ar gael. Dros y misoedd nesaf bydd yr ymgyrch yn gweithio gyda sefydliadau partner i hyrwyddo’u gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gen ti ddewis Wrth ffonio, ysgrifennu at sefydliad neu’n ymweld â sefydliad, edrycha am y dewis iaith a dewisa’r Gymraeg pan fydd ar gael.

Rho wybod i dy deulu a’th ffrindiau fod ganddyn nhw ddewis hefyd. Ymuna â’r drafodaeth a rho wahoddiad i’th ffrindiau i ymuno â’n grŵp ar Facebook.

Rho wybod i’r darparwyr beth yw dy farn am ansawdd gwasanaethau Cymraeg a pha mor hawdd neu anodd yw cael gafael ynddynt a rho wybod i ni – gwael neu dda.

 

Cwyno am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg Dweud eich dweud

 

Mae llawer o gwmniau preifat yn ogystal â phob corff cyhoeddus wedi mabwysiadu Cynllun Iaith ac mae hawl gennych i dderbyn gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth Cymraeg y cawsoch chi, neu os na wnaeth corff gadw at ei gynllun iaith Gymraeg, gallwch holi Bwrdd yr Iaith Gymraeg am gyngor ynghylch eich hawl i gwyno.

Dweud eich dweud > Llyfryn

 

Defnyddio Marc Cefnogi’r Gymraeg

Cefnoig'r Gymraeg

Yng Nghymru mae nifer fawr iawn o fusnesau eisoes yn defnyddio’r Gymraeg. Mae ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o gwsmeriaid yn gwerthfawrogi hynny, ac yn meddwl bod defnyddio’r Gymraeg gan fusnesau yn bwysig. Mae Marc Cefnogi’r Gymraeg yn ffordd hawdd i fusnesau dynnu sylw at eu cefnogaeth i’r Gymraeg, ac i ddangos eu bod nhw’n parchu disgwyliadau cwsmeriaid Cymru.

Pam cymryd rhan yng nghynllun Cefnogi’r Gymraeg?
Os yw eich busnes eisoes yn defnyddio’r Gymraeg, bydd cynllun Cefnogi’r Gymraeg yn eich helpu chi i hyrwyddo hynny. Os nad yw eich busnes yn defnyddio’r Gymraeg ar hyn o bryd, bydd cynllun Cefnogi’r Gymraeg yn ei roi ar ben y ffordd. Nid yw’n golygu gwneud popeth yn ddwyieithog, ac nid yw’n mynnu bod gennych staff sy’n medru siarad Cymraeg. Gall eich busnes ddefnyddio’r cynllun fel cam cyntaf, ac adeiladu ar hynny dros amser. Mae busnesau adnabyddus ac uchel eu parch eisoes yn rhan o’r cynllun, felly bydd eich busnes mewn cwmni da. Bydd eich staff a’ch cwsmeriaid yn falch bod eich busnes yn cefnogi iaith a diwylliant gwerthfawr Cymru.

 

 

Grantiau bach

Nod y grant yw ysgogi sefydliadau i weithredu'n ddwyieithog a'u hannog i ddefnyddio’r Gymraeg ochr yn ochr â'r Saesneg. 
Mae’r grant yn cynnig cymorth ariannol - hyd at uchafswm o £1000 - i fusnesau a chyrff gwirfoddol sy’n dymuno cynhyrchu deunydd dwyieithog megis taflenni, llyfrynnau, arwyddion a gwefannau.
Am wybodaeth ynglŷn â'r grant ac er mwyn derbyn ffurflen gais, cysylltwch â:  -  fel arall, gallwch lwytho’r ffurflen gais i’ch cyfrifiadur.

Cliciwch yma i fynd i wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg >>

 

 

Hyrwyddo Gweithleoedd Dwyieithog

Gweithleoedd DwyieithogMae’r cyngor hwn yn cyflwyno safbwynt
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn
gweithleoedd, ac yn cynnig arweiniad
ynglŷn â’r prif ddulliau o gyflawni hynny.
Mae nifer o sefydliadau yng Nghymru
eisoes yn defnyddio’r Gymraeg er mwyn
gweinyddu’n fewnol, boed hynny’n gyfan
gwbl neu’n rhannol. Gwneud hynny o
ddewis a wnânt, nid yn sgil gofynion
deddfwriaethol. Cliciwch ar y llun o'r ddogfen.

 

 

 

 

 

 

Llinell Gwaith Cartref

Cefnogi Gwaith Cartref

Mae gwasanaeth y Llinell Cefnogi Gwaith Cartref ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.
Lansiwyd y Llinell Cefnogi Gwaith Cartref gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn Nhachwedd 2005.  Cynigiwyd y gwasanaeth yn wreiddiol i ysgolion cynradd yn unig, ond bellach mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig  i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn ogystal.
Nod y Llinell yw cynnig cefnogaeth i rieni a phlant sydd yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog.  Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth gyda geirfa neu dermau Cymraeg, ynghyd â chymorth ymarferol ar faterion cyffredinol yn ymwneud â helpu gyda gwaith cartref.
Mae’r gwasanaeth ar gael o Ddydd Sul i Ddydd Gwener o 3 y prynhawn tan 9 y nos. Gellir cysylltu drwy ffonio 0871 neu e-bostio neu .

Pwrpas y llinell yw cynnig cyngor ar sut i helpu gyda gwaith cartref i rieni di Gymraeg a rhoi cymorth gyda geirfa neu dermau Cymraeg i rieni sydd yn medru'r Gymraeg. Gellir cysylltu drwy ffonio 0871 neu drwy anfon e-bost at neu . Mae'r llinell ar agor o 9.30am i 8.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener ac o 2.00pm tan 8.00pm ar y Sul. Cost galwadau yw pris galwad lleol, er bydd costau o ffonau symudol yn amrywio. A does dim angen gofyn am ganiatâd rhiant cyn ffonio!! Gwefan > 

 

 

 

 

Rhai o bartneriaid Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Yr Urdd - Mudiad Ysgolion Meithrin - - Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

 
Mentrau Iaith Cymru| Cysylltwch |
MENTRAU IAITH CYMRU CYF. Y SGWAR. LLANRWST. CONWY. LL26 0LG Cwmni Cofrestredig Rhif:.