Mentrau Iaith Cymru  
Cymorth.com Llinellau Ffôn CymraegCymorth.com Llinellau Ffôn Cymraeg

 

yn hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned

Help / Cymorth

Gwybodaeth


Prosiectau


Cysylltiadau

MENTRAU IAITH CYMRU
Y SGWAR. LLANRWST.
CONWY. LL26 0LG


Cefnogwch

Mentrau Iaith ar y Teledu

Dinbych >> Plant

Conwy >> Chwaraeon

Caerdydd >> Santes Dwynwen

Patagonia >> Menter Patagonia

Merthyr >> Soar Merthyr

Rh C T >> Ymarfer y Gymraeg

Newyddion 1

Dewis Rhagor

Menter Patagonia

Menter Patagonia
Menter Patagonia yn parhau yng ngwyneb trafferthion ariannol.

Fel y gwyddoch mae 2 swyddog newydd Menter Patagonia newydd ddechrau ar ei gwaith.
Oherwydd bod arian yn dynn, mae Iwan Madog Jones a Lois Dafydd wedi cynnig mynd yna fel gwirfoddolwyr.

Mae Iwan, Lois a Menter Patagonia yn ddiolchgar iawn i Deithiau Tango, cwmni o Aberystwyth, sy’n arbenigo mewn trefnu teithiau i’r Ariannin. Mae’r cwmni wedi cynnig 2 tocyn am ddim i gefnogi’r cynllyn.
15/03/2011

Lois Dafydd

Lois Dafydd
Helo! Lois Dafydd ydw i. Ar hyn o bryd dwi’n brysur yn paratoi ar gyfer dod i’r Wladfa gyda Menter Patagonia, ac yn edrych ymlaen yn fawr at weithio a byw gyda thrigolion y Dyffryn. Dwi’n wreiddiol o Bow Street ger Aberystwyth, ond wedi treulio’r ddwy flynedd diwethaf yn gweithio gyda chwmni teledu ITV yng Nghaerdydd. Bues i yn y brifysgol yno hefyd, gan raddio mewn Cymraeg cyn gwneud blwyddyn o ymchwil. Dwi’n ymddiddori mewn amryw feysydd, sy’n cynnwys chwaraeon a cherddoriaeth o bob math, llenyddiaeth, coginio, teithio a chymdeithasu. Felly dwi’n edrych ymlaen at gyfrannu mewn amryw ffyrdd at fywyd y Dyffryn trwy gyfrwng y Gymraeg. Hasta luego!

18/02/2011

Lansio Strategaeth Iaith

Lansio Strategaeth Iaith
Dewiswyd y lleoliad yma gan fod llawer o waith y Fenter yn adlewyrchu amcanion y strategaeth o ran cryfhau'r Gymraeg fel iaith fyw gymunedol. Roedd hefyd yn gydnabyddiaeth o arloesed Menter Iaith Conwy sydd erbyn hyn yn cyflogi 15.
 
Trefnwyd fod plant ysgol dosbarth derbyn Ysgol Bro Gwydir yn cael cyfle i chwarae gemau Buarth o dan ofal Manon Celyn a chymeriadau plant.
 
Cafwyd areithiau gan Alun Ffred Jones (AC a Gweinidog Treftadaeth, ac yn bwysicach efallai un o gyd awduron C’mon Midffild ) a Meirion Prys Jones Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
 
Meddai Mr Alun Ffred Jones:  
"Er gwaethaf y cyfrifiad diwethaf a oedd yn dangos bod sefyllfa'r iaith yn addawol, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, mae'n dal i fod yn ansicr.
Nod y strategaeth ddrafft yw adeiladu ar lwyddiannau Iaith Pawb a Llywodraeth Cymru'n Un i gynyddu nifer y bobl ledled Cymru sy'n gallu siarad Cymraeg ac yn dewis gwneud hynny.
Nid yw'r strategaeth hon yn sefyll ar ei phen ei hun. Ynghyd â'r Mesur ar y Gymraeg a'r Strategaeth ar Addysg Cyfrwng Cymraeg a gafodd eu cymeradwyo'n ddiweddar, bydd y strategaeth hon yn helpu i wireddu gweledigaeth y Llywodraeth hon ar gyfer Cymru wirioneddol ddwyieithog.
Mae bron i bawb sy'n siarad Cymraeg yn rhugl yn siarad yr iaith bob dydd, ond mae angen rhagor o gyfleoedd arnyn nhw i ddefnyddio'r iaith ym mhob agwedd ar fywyd," meddai Mr Jones.
"Er enghraifft, dros y ganrif ddiwethaf rydyn ni wedi colli llawer o'r gweithleoedd lle câi'r Gymraeg ei defnyddio'n naturiol. Un o heriau'r strategaeth hon fydd creu ystod eang o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith bob dydd eto.
Her fawr arall fydd ysbrydoli plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg a chreu'r cyfle iddyn nhw fagu hyder ac ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn defnyddio'r iaith bob dydd.
Dwi'n ddiolchgar i Fwrdd yr Iaith Gymraeg am eu cyfraniad gwerthfawr at y gwaith o ddrafftio'r strategaeth hon, a dwi'n gobeithio y bydd hyn yn ein helpu ni i ddatblygu'r gwaith da y mae wedi'i wneud dros y blynyddoedd. Dw i'n edrych ymlaen at glywed barn pobl am ein strategaeth."
Dywedodd Cyfarwyddwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Meirion Prys:
"Bu'n fraint cydweithio a'r Llywodraeth ar baratoi'r Strategaeth hon, ac rwy'n falch o'r cyfle i gymryd rhan yn y lansiad heddiw.
Mae'r strategaeth yn adeiladu ar yr ewyllys da cynyddol sydd yna tuag at yr iaith, ac mae'n gosod allan y llwybr i ni o ran sicrhau y bydd y Gymraeg yn blodeuo ym mhob agwedd ar fywyd yng Nghymru.
Mae'r Strategaeth yn cydnabod pwysigrwydd gweithio yn y gymuned, boed hynny yn y Gymru wledig neu yn y Gymru drefol, mewn ffordd sy'n adlewyrchu anghenion arbennig ardaloedd arbennig."
Ymhlith prif argymhellion y strategaeth ddrafft mae:
Creu Ardaloedd Datblygu Iaith ar draws Cymru mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, mentrau iaith a sefydliadau eraill.
Datblygu prosiect Trefi a Dinasoedd Dwyieithog er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r iaith mewn lleoliadau trefol.
Datblygu Cynllun Cyflawni'r Gymraeg ar gyfer y grŵp oedran 0-5 oed.
 
Fe ddaeth y lansiad i ben efo Gwibdaith Hen Fran yn canu ar y sgwâr.
 
Gelli'r weld y strategaeth trwy fynd at y ddolen isod.
 
http://wales.gov.uk/consultations/welsh language/wlsconsultation/?lang=cy

 Mae modd i'r cyhoedd ymateb iddo ond mae rhaid neud erbyn diwedd Ionawr.
07/01/2011

Llanast Llanrwst

Llanast Llanrwst
Llanast Llanrwst
03/11/2010

Dangosiad Ffilm i hybu Menter Patagonia

Dangosiad Ffilm i hybu Menter Patagonia
Separado

4/3/11 Neuadd Tŷ Tawe, Abertawe 7.30yh £5

8/3/11 Canolfan Yr Urdd, Caerdydd 7.30yh £5

24/3/11 Y Ddarlithfa, Glan LLyn, Bala 7.30yh £5

5/4/11 Theatr Soar, Merthyr Tydfil 7.30yh £5


Elw tuag at Menter Patagonia
+ elusennau lleol
19/02/2011

Iwan ar ei ffordd i Batagonia

Iwan ar ei ffordd i Batagonia
Iwan Madog ydw i, ac yn byw yn Golan ger Porthmadog. Mae’r amser yn agosáu, ac rwyf ar fin mynd i’r Ariannin i gychwyn ar fy swydd fel swyddog Menter Patagonia Godre’r Andes. Fe wnes i raddio o’r Brifysgol yn Aberystwyth mewn Cymraeg a Drama. Rwyf wrth fy modd yn teithio ac wedi bod yn gweithio mewn gwersyll yn yr UDA, yn athro Saesneg yn China ac fe fum yn gwirfoddoli’n Ghana yn teithio o amgylch pentrefi yn codi ymwybyddiaeth am HIV/AIDS. Rwy’n mwynhau cadw’n heini, bod allan yn yr awyr agored, dawnsio ac unrhyw beth i’w wneud â drama.
Rwy’n edrych mlaen i gael cwrdd â thrigolion y Wladfa, trefnu digwyddiadau a bod o gymorth i’r gymuned.

17/02/2011

Toriadau S4C

Toriadau S4C
Toriadau S4C
Danfonwch lythyr at eich Aelod Seneddol ac Aelodau Cynulliad >04/11/2010

Y Gymraeg a Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Mae Mentrau Iaith Cymru yn cynrychioli’r Iaith Gymraeg ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector(CPTS).

Prif bwrpas Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol yw gwneud yn siŵr bod yr egwyddorion a bennwyd yng Nghynllun y Sector Gwirfoddol yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi materion allweddol o ddiddordeb neu faterion sy’n eu poeni. Nid yw fel rheol yn trafod materion sy’n berthnasol i ddim ond un maes diddordeb ac oherwydd ei fod yn gorff cenedlaethol mae’n rhoi sylw i faterion sy’n effeithio ar Gymru benbaladr.

Mae’r Cyngor Partneriaeth yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn mewn gwahanol lefydd yng Nghymru ac anogir aelodau o'r cyhoedd i ddod i’r cyfarfodydd.

Mae Mentrau Iaith Cymru eisiau clywed gan fudiadau gwirfoddol Cymraeg sydd yn awyddus i fewnbynnu i'r broses.

Am wybodaeth pellach croeso i chi gysylltu âg Iwan, Mentrau Iaith Cymru neu
29/10/2010

Rhagor o Newyddion

Mentrau Iaith Cymru| Cysylltwch |
MENTRAU IAITH CYMRU CYF. Y SGWAR. LLANRWST. CONWY. LL26 0LG Cwmni Cofrestredig Rhif:.